۳۰ آبان ۱۳۹۶   ۲۲:۳۷    
 
 
 
 
تبلیغات
 
تبلیغات در روزهای بروجرد
 
خبر ساز RSS
20 دیماه سالروز حمله موشکی به مدارس بروجرد + تصاویر
 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺪاي آژﯾﺮ ﺧﻄﺮ در ﻓﻀـﺎ ﻣـﯽ ﭘﯿﭽـﺪ. ﺻـﻔﻮف ﻣـﻨﻈﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﺛﺮ رﻋﺐ و وﺣﺸـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻣـﯽ رﯾـﺰد .  ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮدي و ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وﻟﯽ در آن ﻟﺤﻈﺎت ﻫﻮل اﻧﮕﯿـﺰ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﻣـــﯽ ﺗﻮاﻧﺴـــﺖ آراﻣـــﺶ را ﺑـــﻪ ﮐﻮدﮐـــﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ. آن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺗﺎ ﭘـﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑﻤﺒـﺎران ﻣﺤﻠـﻪ و ﺷـﻬﺮ و دﯾــﺎر ﺧــﻮد را دﯾــﺪه و از ﻧﺰدﯾــﮏ ﺷــﺎﻫﺪ ﮐﺸــﺘﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧــﻪ ﻣــﺮدم ﺑــﯽ دﻓــﺎع ﺑﻮدﻧــﺪ.  ﺑـﯽ ﺧﺒـﺮ  از اﯾﻨﮑــﻪ اﯾـﻦ ﺑـﺎر ﻧﻮﺑــﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد.

 
درﺳﺎﻋﺖ 12:45 ﻇﻬﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ 20 دﯾﻤﺎه ﺳﺎل 1365 ﺗﻌﺪاد 68 داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺪارس ﺷﻬﯿﺪ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ و اﻣﺎم ﺣﺴـﻦ ﻣﺠﺘﺒـﯽ(ع) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد ، ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎران رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ.
 
در ﭘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﮑـﺮر ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺑﻌﺜﯽ ﻋـﺮاق و ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎ ﺷﮑﺴـﺖ ﺳـﺨﺖ آﻧـــﺎن در ﻋﻤﻠﯿـــﺎت ﮐـــﺮﺑﻼي  5 ، ﺻـــﺪام بر آن ﺷـﺪ ﺗـﺎ دﺳـﺘﻮر ﺣﻤـﻼت ﻫـﻮاﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮي ، ﻏﯿــﺮ ﻧﻈــﺎﻣﯽ و ﻣﺨﺼﻮﺻــﺎ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﺮان را ﺻـﺎدر ﮐﻨﺪ.
 
داﻧﺶ آﻣـﻮزان اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻧﻮﺑـﺖ ﻋﺼـﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﯿـﺮون و ﺣﯿـﺎط ﻣﺪرﺳـﻪ ﺗﺠﻤـﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﻇﻢ زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑـﻪ ﺻـﺪا در ﻣﯽ آورد.
 
ﻋﺪه زﯾﺎدي ﻫﻨـﻮز در ﺧـﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈـﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺻﺪاي رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎي رزﻣﻨﺪﮔﺎن را ازﺑﻠﻨﺪﮔﻮي ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻬﺪا ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد ، ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :
 
و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺪاي آژﯾﺮ ﺧﻄﺮ در ﻓﻀـﺎ ﻣـﯽ ﭘﯿﭽـﺪ. ﺻـﻔﻮف ﻣـﻨﻈﻢ ﺻﻔﻬﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﺛﺮ رﻋﺐ و وﺣﺸـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻣـﯽ رﯾـﺰد .
 
ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮدي و ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وﻟﯽ در آن ﻟﺤﻈﺎت ﻫﻮل اﻧﮕﯿـﺰ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﻣـــﯽ ﺗﻮاﻧﺴـــﺖ آراﻣـــﺶ را ﺑـــﻪ ﮐﻮدﮐـــﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
 
 
آن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺗﺎ ﭘـﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑﻤﺒـﺎران ﻣﺤﻠـﻪ و ﺷـﻬﺮ و دﯾــﺎر ﺧــﻮد را دﯾــﺪه و از ﻧﺰدﯾــﮏ ﺷــﺎﻫﺪ ﮐﺸــﺘﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧــﻪ ﻣــﺮدم ﺑــﯽ دﻓــﺎع ﺑﻮدﻧــﺪ.
 
 
ﺑـﯽ ﺧﺒـﺮ  از اﯾﻨﮑــﻪ اﯾـﻦ ﺑـﺎر ﻧﻮﺑــﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد. ﻫﻨﻮز ﺻـﺪاي آژﯾـﺮ ﻗﻄـﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﻣﻮﺷﮏ ﻫﻮا ﺑﻪ زﻣـﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .
 
2dabestan.jpg
 
 
آﺳﻤﺎن ﺻﺎف ﻣﺪرﺳﻪ در دود و ﻏﺒﺎر ﻏﻠـﯿﻆ  ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺠﺎر اﺷﯿﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎي ﻗﻄﻊ ﺷﺪه داﻧﺶ آﻣـﻮزان، از آﺳـﻤﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎرد .
 
اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ، ﺧﯿﻠﯽ دردﻧﺎك ﺑﻮد .
 
ﺑﻌﻀـﯽ در زﯾـﺮ آوار ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
 
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻣﺠـﺮوح ﺑﻮدﻧـﺪ و   ﻧﺎﻟـﻪ اي ﺿـﻌﯿﻒ از دﻫﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺎن ﺑﯿـﺮون ﻣـﯽ رﯾﺨـﺖ.
 
اﻧﮕـﺎر ﮐـﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .
 
1dabestan.jpg

 
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾـﺮوز در ﯾﮏ ﮐﻼس و ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﻏﺮق در ﺧﻮن و ﺟﺴـﻤﯽ ﺑـﯽ  ﺟـﺎن  ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﻓﺘﺎده و در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .
 
 
شادی روحشان فاتحه و صلوات.
 
خبرگزاری فرهنگ
آخرين بروز رساني ( ۲۰ دي ۱۳۹۲ )

نظرات  

 
+7 # همدانی جمعه, 20 دي 1392 ساعت 14:33
الله اکبر اگر لازم باشد باز هم شهید می دهیم مرگ بر اخلاگران عدالت
جواب | جواب با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 # پیام جمعه, 20 دي 1392 ساعت 18:31
روح پلید وکثیفت تا ابد در آتش صدام
جواب | جواب با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # علی جمعه, 20 دي 1392 ساعت 20:18
فکر کنم اگه بنویسید تسلیت باد بهتر باشه
جواب | جواب با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 +8 # مسعود جمعه, 20 دي 1392 ساعت 21:53
ایابه تعداداین شهداطرحهای عمرانی دربروجرد انجام شده
جواب | جواب با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # با با آب داد ...... جمعه, 12 دي 1393 ساعت 10:40
20 دی ماه 1365 رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. یاد همکلاسیا و هم مدرسه ایهای شهیدم به خیر. اونایی که بیرون مدرسه بودن اکثرا رفتن. هنوزم صدای ناله اونایی که مثل من زیر آوار بودنو یادمه، و جنازه اونایی که کنار من تو راه بیمارستان بودن، مردمی که شعار می دادن و بیمارستانی که پر از پدر مادرهای گریانی که دنبال بچه هاشون اومده بودن و ...... امیدوارم که دیگه هیچ جنگی اتفاق نیفته
جواب | جواب با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # علی پورحسنی چهارشنبه, 17 دي 1393 ساعت 01:33
مستند صوتی بمباران مدارس بروجرد را از لینک زیر مشاهده بفرمایید

http://www.aparat.com/v/mtAB1
جواب | جواب با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

نام *:
نظر:
کد امنیتی:
بازخوانی عکس
کد امنیتی
 
 
 
صفحه اول | درباره‌ی ما | منوی یالا
تمامی حقوق برای نشریه روزهای بروجرد محفوظ می باشد.      استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
پایگاه خبری «روزهای بروجرد» دارای مجوز انتشار از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران است 
Powered by VCD Co.